Aikido Shudokan

8th Kyu

1. Migi Hanmi no Kamae

2. Hidari Hanmi no Kamae

3. Seiza Ho

4. Shikko Ho

5. Ukemi

6. Tai no Henko ichi

7. Tai no Henko ni

8. Hiriki no Yosei ichi

9. Hiriki no Yosei ni

10. Shumatsu Dosa ichi

11. Shumatsu Dosa ni

 

 

 

 

 

5th Kyu

1. Migi Hanmi no Kamae

2. Hidari Hanmi no Kamae

3. Tai no Henko ichi

4. Tai no Henko ni

5. Hiriki no Yosei ichi

6. Hiriki no Yosei ni

7. Katate mochi nikajo osae ichi

8. Katate mochi nikajo osae ni

9. Shomen uchi sankajo osae ichi

10. Shomen uchi sankajo osae ni

11. Katate mochi sokumen iriminage ichi

12. Yokomen uchi shomen iriminage ni

13. Shumatsu Dosa ichi

14. Shumatsu Dosa ni

15. Ippon me Kumite

16. Shomen uchi go waza R\L


7th Kyu

1. Migi Hanmi no Kamae

2. Hidari Hanmi no Kamae

3. Seiza Ho

4. Shikko Ho

5. Ukemi

6. Tai no Henko ichi

7. Tai no Henko ni

8. Hiriki no Yosei ichi

9. Hiriki no Yosei ni

10. Shumatsu Dosa ichi

11. Shumatsu Dosa ni

12. Katate mochi Shihonage ichi

13. Katate mochi Shihonage ni

14. Shomen uchi Ikkajo osae ichi

15. Shomen uchi Ikkajo osae ni

 

4th Kyu

1. Migi Hanmi no Kamae

2. Hidari Hanmi no Kamae

3. Tai no Henko ichi

4. Tai no Henko ni

5. Hiriki no Yosei ichi

6. Hiriki no Yosei ni

7. Shomen uchi yonkajo osae ichi

8. Mune mochi Hijishime ni

9. Shomen uchi kotegaeshi ni

10. Ryote mochi tenchinage ichi

11. Suwari waza ryote mochi kokyu ho ichi

12. Shite waza*

13. Shumatsu dosa ichi

14. Shumatsu dosa ni

15. Nihon me Kumite

16. Katate aya mochi go waza R\L