ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Aktuálně

Členská schůze Isshin Kan z.s.

Dne 5.5. 2022 od 19 hod. se koná v Restauraci EDEN v Litoměřicích Členská schůze zapsaného spolku. Rád tímto zvu všechny členy spolku ke společné rozpravě.

Tréninky Aikido startují 6. září 2021

Vážení přátelé, kolegové,

začínáme novou sezonu po roční přestávce. Pevně věřím, že cvičení již bude probíhat dle plánu a nebudeme nijak omezováni. Prozatím budeme muset dodržovat všechna platná nařízení, které upřesníme na místě.

Tréninky budou dle harmonogramu. Děti v Kalich Aréně a ostatní na 8. ZŠ Ladova dle našeho rozpisu. Nic se nemění, vše zůstává při starém.

OSU!! Rosu

DĚTSKÉ TRÉNINKY ZRUŠENY

Vážení rodiče a všichni členové aikiďáci,

omlouváme se za změnu na poslední chvíli, ale dnes jsme od České unie sportu obdrželi právní výkladové stanovisko k usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020. Na základě něho musíme nakonec změnit fungování některých tréninkových skupin.

Od 5. října bude provoz následující:

Pro členy dětských skupin Aikido do 10 let a Aikido 10 + se dočasně RUŠÍ VŠECHNY TRÉNINKY na nezbytně nutnou dobu.

Na tréninky Aikida na 8.ŽŠ LADOVA, je počet účastníků omezen na 10.

Důvodem ke zrušení dětských tréninků je, že nejsme schopni zajistit v těchto podmínkách kvalitní vyuku Aikida, která by zohledňovala spravedlivý přístu ke všem naším cvičencům. Naše standardy jsou minimálně dva trenéři a tím dochází ke snížení cvičících aikiďáků na 8. V naších silách není vymyslet rovný přístup rezervací pro danou tréninkovou jednotku tak, abychom neomezili ostatní, kteří také chtějí cvičit.

Informace o změnách budeme pravidelně zveřejňovat na stránkách a FB.

Děkujeme za pochopení

COVID – Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Na základě Usnesení 957 dochází s účinností od 5. 10. 2020 00:00 hodin dochází k vyhlášení nouzového stavu, a to na dobu 30 dnů.

Následným Usnesením 958 jsou pak s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení.

Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny výjimky, a to pro:

  • hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení 958 (tedy hromadné akce v režimu omezení),

  • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Z této textace se lze přiklánět k názoru, že do takové výjimky nespadají schůze a zasedání spolkových orgánů (což může v mnoha případech způsobit nemalé potíže pro chod jednotlivých spolků), nicméně za účelem odstranění veškerých pochybností byla ze strany ČUS zaslána na MZDR žádost o stanovisko k předmětné otázce.

Pro účely realizace sportovní činnosti je pak významná výjimka ze shora uvedeného zákazu pro hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení 958. V těchto případech dochází k omezení akcí, přičemž v případě sportu je omezení definováno bodem II. odst. 2 Usnesení 958, dle kterého se omezují sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Z předmětného omezení pak vyplývá, že se týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). V těchto případech je pak stanoven celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130. Vedle počtu osob je současně nastaven i okruh osob, které se mohou akce zúčastnit, a to tak, že se jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků. Z hlediska diváků je pak zajímavá pozice rodičů sportujících dětí, kteří do značné míry mohou plnit i definici „nezbytných osob“. Lze však bohužel předpokládat, že i v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky).

Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry – akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pak spadají pod bod I. Usnesení 958, pro který platí limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. Jedná se tedy zejména o volnočasový sport (např. skupina lidí, kteří si chodí pravidelně zahrát fotbal tzv. pro radost)

Stěžejní otázkou tedy je výklad pojmu sportovní svaz. S přihlédnutím k obecnému chápání a užívání tohoto pojmu ve sportovním prostředí lze za sportovní svaz považovat nepochybně tzv. národní sportovní svaz, tedy sportovní organizaci[1] disponující autoritou pro dané sportovní odvětví na území ČR (např. fotbal – FAČR), založenou na základě členství této organizace v organizaci s mezinárodní autoritou pro dané sportovní odvětví (např. fotbal – FIFA). Musí se tedy jednat o soutěže, které spadají do termínové listiny národního sportovního svazu (případně i krajského či okresního sportovního svazu). V případě ostatních sportovních organizací je pak tato otázka výrazně složitější. Předmětné parametry by pak při shora uvedeném chápání pojmu „sportovní svaz“ nesplnily např. soutěže pořádané Českou obcí sokolskou, nebo soutěže pořádané dalšími střešními sportovními organizacemi (ČUS apod.). Takový výklad by však byl směrem do sportovního prostředí značně omezující, a proto doporučuji se obrátit na MZDR s žádostí o upřesnění výkladu této problematiky. Vyloučeny jsou pak nepochybně i soutěže pořádané ze strany klubů (klubové turnaje, závody apod.).

Výkladový problém pak může nastat i v případě, kdy se jedná o kombinovanou sportovní činnost (např. klub karate či judo), tedy že pouhá část členů klubu (spolku) se i přes společné tréninkové jednotky účastní svazových soutěží. V takových případech lze doporučit buď rozdělit sportovce do skupin na aktivně soutěžící sportovce (režim až 130 osob) a hobby sportovce (režim 10/20 osob) nebo při nerozdělení postupovat podle přísnějšího režimu (10/20 osob).

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní povinnosti dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN, které nebylo předmětnými usneseními vlády zrušeno (viz předchozí výklad).

Závěry:

  1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.
  1. Je vyhlášen zákaz pro sportovní akce nad stanovený počet 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí, nespadají-li do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení 958 (viz následující odstavec).
  1. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob.
  1. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení 958 považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).
  1. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

Začátek Tréninků Aikida

Po prázdninové odmlce začínáme cvičit 7.9.2020. Děti, mládež od 18:00 hod. v Kalich Aréně. Dospělí s mládežníky startují v 19:30 na 8. ZŠ. Ladova. Osu!! Rosťa

KALICH ARÉNA OBNOVUJE TRÉNINKY

DĚTI, RODIČE!!!

CVIČENÍ V KALICH ARÉNĚ OPĚT ZAČÍNÁ !!

V pondělí a čtvrtky startujeme cvičení (18.5 a 21.5) – přijděte nejpozději v 17:50 !!

Budeme dodržovat pravidla dle vyhlášky……

Příspěvky za cvičení pro všechny jenž již zaplatili se převádí na druhou polovinu roku 2020!

Těšíme se na setkání !

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne30. dubna 2020č. 493o přijetí krizového opatřeníVnávaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vsouladu sčl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví vsouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla opřijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.Vláda súčinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

II.nařizuje, aby

n) následující pravidla:

-omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry svýjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,

-nelze používat šatny a sprchy,

-vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, svýjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,

-zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek popoužití každým klientem,

-průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

-zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

-klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením apocelkovém ukončení cvičení,

-prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

-upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

OBNOVENÍ TRÉNINKŮ NA 8. ZŠ LADOVA

Vážení přátele,

od 11.5.2020 se obnovují tréninky na 8. Z.Š. Ladova v čase 19:30 – 21:00.

Dětské tréninky se obnoví pozdějí, až se zruší některá omezení
(plán 18.5.2020, po poradě upřesníme) . Během tréninku na ZŠ budeme dodržovat pravidla vyplývající z usnesení vlády.

OSU!

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne30. dubna 2020č. 493o přijetí krizového opatřeníVnávaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vsouladu sčl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví vsouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla opřijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.Vláda súčinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

II.nařizuje, aby

n) následující pravidla:

-omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry svýjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,

-nelze používat šatny a sprchy,

-vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, svýjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,

-zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek popoužití každým klientem,

-průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

-zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

-klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením apocelkovém ukončení cvičení,

-prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

-upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

!!DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY!!

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, KAMARÁDI,

VZHLEDEM K SITUACI V ČR A V SOUVLADU S USNESENÍM VLÁDY, JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY TRÉNINKY AIKIDA V ISSHINKAN  Z.S.

Doufám, že situaci nepodceňujete, chováte se zodpovědně. Přeji Vám všem plné zdraví a mnoho sil do dalších dnů.

OSU!! Rosu

Vláda uvalila Česko do karantény. Podle usnesení karanténa v Česku platí od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

ZRUŠENÉ DĚTSKÉ TRÉNINKY DO ODVOLÁNÍ!!!

Vzhledm k situaci v ČR a MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 10. 3. 2020 jsou z preventivních důvodu zrušeny v šechny tréninky v Kalich aréně do odvolání.

Sledujte naše stránky, FB a kalendář, kde budeme informovat o zrušení omezení a následném pokračování tréninků.

Děkujeme za podporu a pochopení.

Rosu OSU!!

 

https://www.litomerice.cz/aktuality/10052-v-litomericich-zacala-platit-mimoradna-opatreni

!! Státní svátek !!

Ahoj všem aikiďákům a rodičům,

28.10.2019  jsou všechny tréninky ZRUŠENY!!!

800 let založení města Litoměřice- slavnostní defilé

Ahoj Aikiďáci,
město nás pozvalo na oslavu založení města.Konkrétně se jedná o účast na slavnostním defilé. To se bude konat v neděli 15.09., řazení od 13 hod v ul. Dominikánská, následně v 15 hod průvod vyjde Dlouhou ulicí na Mírové náměstí. Proto prosím všechny aikiďáky (děti, junioři i dospělé), přijďte nás podpořit a propagovat náš oddíl široké veřejnosti v Litoměřicích. Půjdeme v kimonech a všichni jsou vítání 🙂
OSU!!