Jak se chovat (nejen) v Dojo

Když poprvé vstoupíte do dojo, možná se budete cítit trochu nepohodlně. Tento pocit je zcela normální a přirozený. Setkáváte se totiž se starodávnými tradicemi a formami etikety, která není součástí dnešního „západního“ životního stylu. Avšak tyto tradice a pravidla jsou velmi důležité.

Hrají důležitou úlohu v zajištění bezpečnosti studentů, a také při vývoji jejich osobnosti. Aikido není pouliční zápas ani sport. Je to bojové umění a jako takové vyžaduje disciplínu a respekt. Neustálým tréninkem a snahou o zlepšení vaší techniky jste obohaceni o nové zkušenosti a duševní hodnoty, které by se měly projevit i ve vašem normálním životě. Dojo není místem pro prezentování svého ega. Je to místo, na kterém byste se měli chovat skromně a pokorně a akceptovat své silné i slabé stránky.

Rádi bychom, abyste si prohlédli následující pravidla, která byste měli přijmout za své:

Pravidla bezpečnosti pro trénink

Aikido je bojové umění, při kterém dochází k fyzickému kontaktu mezi cvičenci. Pro bezpečný trénink a váš vlastní rozvoj je potřebné dodržovat základní pravidla.

 1.  Prvořadé je maximálně snížit riziko úrazu všech, kteří se tréninku účastní, a proto je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny vedoucího cvičení.
 2.  Násilí a bezohlednost nemají v aikido místo, Udržujte pozitivní mentální a fyzický postoj.
 3.  Trénink vždy začíná rozcvičkou, vnímejte svoje tělo a respektujte jeho možnosti. Tímto způsobem předejdete zraněním.
 4. Při vykonávání technik se snažte chránit před zraněním nejen sebe, ale i útočníka. Technika není pomstou za útok, ale konstruktivní řešení konfliktní situace.
 5. Je důležité respektovat zdravotní stav partnera, jeho přání, schopnosti a zkušenosti. Technika aikido dokáže pracovat se silným útokem, ale začátečník potřebuje čas, aby se jí mohl naučit.
 6. Vždy berte ohled na svůj aktuální zdravotní stav. Přerušte cvičení, pokud vás něco bolí nebo z nějakých důvodů nemůžete provádět předváděná cvičení. Nevolnost nebo zranění neodkladně oznamte učiteli, nikdy neopouštějte prostor pro cvičení bez učitelova vědomí.
 7. I když je aikido bojové umění, obvykle při něm nedochází ke zraněním.  Studenti se nejčastěji zraní, když dělají na tatami něco jiného než aikido (typicky – fotbal, zápasení, chození po rukou a podobně), zápasí o to, čí technika je lepší, nebo nejsou pozorní při cvičení. Snažte se těmto situacím vědomě vyhnout.
 8. Při cvičení vnímejte svoje okolí a  ostatní cvičící. Bojové umění nás učí být neustále pozorným, protože útok může přijít z jakéhokoliv směru.
 9. Cvičení technik obvykle probíhá ve dvojicích – jeden útočí a druhý vykonává techniku aikido. Výsledkem techniky by měl být společný rozvoj obou zúčastněných, ne zápas. Hledejte s partnerem tento přístup.
 10. Během cvičení je veškerá zodpovědnost na straně Shiteho, který přebírá zodpovědnost za Ukeho (pády atd.). Zraní-li se Uke vinou Shiteho, ten má za povinnost  o něj pečovat do řádného ošetření. Nemůže-li Uke pokračovat v tréninku (i delší dobu), Shite po stejnou dobu necvičí. Přebírá tím zodpovědnost za důsledek svého počínání.
 11. Co nejdříve informujte vedoucího cvičení o všech zdravotních problémech, nemocech a  zejména úrazech.

Pravidla užívání budovy Jezuitská 7 (povinná) :

 1. Trénink začíná ve stanovenou dobu, choď na něj včas!
 2. Do budovy se vstupuje maximálně 10 minut před oficiálním začátkem tréninku v doprovodu  vedoucího a rodičů. NE dříve.
 3. Při zamčených vstupních dveří do budovy, volejte vedoucího tréninku, který zajistí otevírání dveří ostatním.
 4. Po vstupu do budovy se chovejte tiše. V kancelářích se může ještě pracovat.
 5. Převzetí dítěte na trénink (od rodičů) se považuje vstup dítěte na tatami v tělocvičně, do té doby ručí rodiče za své děti. Po skončení tréninku si rodiče převezmou své děti při   odchodu z tatami.
 6. Cvičenci jsou povinni opustit budovu do 15 minut od skončení tréninku.
 7. Ztráty a škody na majetku, poškození v budově Jezuitská 7 hlaste co nejdříve vedoucímu tréninku.
 8. Veškeré věci si noste sebou do tělocvičny. Nenechávejte je v šatně. OS IKL za ně neručí.
 9. Šetřete vodou a elektřinou.

 Dojo Etiketa

Příchod do Dojo, chování na tatami

Když přijdeš do dojo, nech svoje problémy za dveřmi doja. Zkus mít prázdnou mysl Aikido je doba, kdy se musíš zkoncentrovat na něco, co je mimo naše každodenní záležitosti.

 1. Když vstoupíš do prostor doja měl bys si se uklonit instruktorovi a hlasitě říct „osu“! Pokud tam není (v šatně) je potřeba také říct „osu“! Ukazuješ tím svou přítomnost.
 2. Při příchodu či odchodu do (z) Dojo proveďte standardní pozdrav (rei) směrem k čelní zdi, při příchodu či odchodu na (z) tatami, proveď Seiza-ho a Rei-ho směrem k Šomenu.
 3. Vždy se snažte být dochvilní. Úvod tréninku a rozcvičení jsou stejně důležité jako ostatní části tréninku a pokud přijdete později, vždy se rozcvičte na kraji tatami, než začnete trénovat. Při pozdním příchodu byste měli zaujmout polohu Seiza u vstupu na tatami, a čekat až Vám instruktor povolí připojit se k ostatním.
 4. Pro pohyb mimo tatami (šatny, chodby apod.) by se měli používat přezůvky (zabrání se přenosu špíny na tatami). Při vstupu na tatami je zanechejte tak, abyste je mohli bez problémů obout při odchodu z tatami (nejlépe špičkami směrem od tatami).
 5. Na tatami si neleháme, nesedáme, ani jiným způsobem se nepovalujeme. Výjimku tvoří rozcvička, strečink a jiné formy cvičení před nebo po tréninku.
 6.  Dvě minuty před tréninkem, instruktor, nebo nejvyšší technický stupeň svolá studenty do řady s výhledem na „Shomen“ Nejvyšší technické stupně stojí z pravé strany.
 7. Ta malá chvilka před tréninkem je určena na ukončení aktivit a k přípravě na výuku. Prosím v seize NEMLUVTE.
 8. Když instruktor vstoupí na začátku tréninku na tatami a sedne si před vás (seiza), první osoba z prava zvolá „Shomen ni rei“, studenti se ukloní Shomenu. Když se instruktor otočí k studentům, první osoba zvolá „Sensei ni rei“, všichni se ukloní instruktorovi.

Během treninku

 1. Vždy se ukloň svému partnerovi, když s ním jdeš cvičit. Platí to i po cvičení. Tímto způsobem ukazuješ respekt a vděčnost za společné vzdělávání.
 2. Nikdy nevstupujte mezi dva stojící lidi tváří k sobě. Je to známka špatného chování.
 3. Když instruktor vysvětluje problematiku, všichni studenti by měli setrvat v klidu a pozorně v Seiza. Stane se, že instruktor hovoří k jiným studentům, přesto zůstaňte v Seiza a po dokončení výkladu proveďte pozdrav (rei) v Seiza. Mluvení během tréninku omezte na minimum. Neseďte zády k čelní (shomen) stěně.
 4. Student by měl říci vždy „osu“, když mu instruktor něco vysvětluje, nebo opravuje.
 5. Když instruktor ukazuje, uč se pozorovat, NE komentovat techniky.
 6. Se svými partnery trénujte pozitivním a kooperativním způsobem. Zvláště v začátcích je technika výsledkem spolupráce obou partnerů.
 7. Výuka je zaměřena na tvoje učení, a ne abys učil ostatní (pokud není určeno jinak instruktorem).
 8. Nikdy neopravuj osoby s vyšším technickým stupněm. Je to známka špatné etikety.
 9. Instruktora oslovuj Sensei nebo Sensei a jméno.
 10. Na konci tréninku se seřadíme do řady, sedneme do seiza, prví osoba z prava zvolá „Shomen ni rei“, studenti se ukloní Shomenu. Instruktor se otočí, první osoba z prava zvolá „Sensei ni rei“, všichni se ukloní instruktorovi a řeknou hlasitě „osu“.

Ostatní všeobecná pravidla

 1. Nikdy nepoužívejte Aikido abyste někomu ublížili. Aikido není určenu k ničení či ubližování, ani k prosazování vlastního ega.
 2. Vždy se snažte překonat jakoukoliv agresi a zabránit jakýmkoli konfliktům s ostatními studenty. Jedním z cílů tréninku je snažit se zvítězit nad svými agresivními instinkty.
 3. V dojo by neměla panovat soutěživá atmosféra a měli byste akceptovat, že všichni máme různé fyzické a mentální schopnosti. Nikdy se nevysmívejte, či jinak nesnižujte výkony svých kolegů.
 4. Bezpečnost Vašeho partnera musí být za všech okolností nejdůležitější.
 5. Vždy respektujte a poslouchejte svého instruktora. On je zde od toho, aby Vás vedl a pomáhal Vám.
 6. Shi Kon Aikido Kai je jako jedna rodina a my všichni její členové bychom měli pracovat spolu v harmonii.
 7. Osobní čistota a hygiena je velmi důležitá. Na trénink choďte v čistém a vyžehleném Gi (tréninkový oděv).
 8. Neodcházejte zbytečně mimo tatami. Čas tréninku má svoji hodnotu, proto jím neplýtvejte.
 9. Netrénujte, pokud jste nachlazeni, či trpíte–li nějakým jiným infekčním onemocněním. Může to být nebezpečné jak pro Vás, tak i pro Vaše kolegy.
 10. Vaše poslední „velké“ jídlo byste měli sníst alespoň 4 hodiny před tréninkem. Vyvarujte se také pití alkoholu, mohlo by to vážně narušit efektivitu Vašeho tréninku, a zejména ohrozit bezpečnost nejen Vaší, ale i Vašich kolegů.
 11. Před tréninkem sundejte všechny ozdoby a šperky (pokud to lze) a udržujte nehty na rukou a nohou ostříhané. Pokud nejste schopni odstranit nějakou ozdobu či šperk, překryjte jej náplastí.

Za dodržování všech pravidel a etiky zodpovídají déle cvičící cvičenci (senioři) společně s cvičenci.

Tato pravidla se dají shrnout následovně – Respektujte sebe, své partnery i vedení učitele a vědomě převezměte odpovědnost za bezpečí a rozvoj sebe i ostatních.

Všichni členové klubu, cvičenci a ostatní lidé podílející se na výuce budou dobrovolně dodržovat etiku Budo, budou řádně plnit povinnosti člena klubu,  budou řádně dodržovat stanovy a všechna pravidla uvedena zde,  společně s pravidly nadřazených organizací. K tomu vám dopomáhej Bůh.

Porušování, nebo nedodržování pravidel může vést v závažných případech k vyloučení z Isshinkan Aikido Litoměřice.